ภาษาไทย | English
บัตรเข้าชม
ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 
 
ที่ตั้ง  :  ๔๓/๒  หมู่ ๑  ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี)  กม.๓๑  ต.ขุนแก้ว  
          อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม   ๗๓๑๒๐

วัน - เวลาเปิดบริการ  :  เปิดบริการทุกวัน

                                      วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)                               เวลา   ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น.
                        
                                      วันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์)               เวลา   ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.


อัตราค่าเข้าชม - รายบุคคล

          ♦ ชาวต่างชาติ    
ผู้ใหญ่                                                               ๓๐๐  บาท
                                     
                                    เด็ก                                                             ๑๕๐  บาท

          ♦ ชาวไทย          ผู้ใหญ่                                                                ๘๐  บาท

                                    เด็ก  (สูงไม่เกิน ๑๓๐ ซม.)                                   ๔๐  บาท

          ♦  พระภิกษุ - แม่ชี                                                                       ๕๐  บาท

          ♦ สามเณร                                                                                                 ๔๐  บาท

          ♦ นักศึกษา (ปวช.,ปวส.,กศน.หรือเทียบเท่า,อุดมศึกษา)ในเครื่องแบบ             ๕๐  บาท

          ♦ นักเรียน (อนุบาล-ม.๖) ในเครื่องแบบ                                                        ๔๐  บาทอัตราเข้าชม - หมู่คณะ

         ♦ 
ตั้งแต่  ๒๐ ท่านขึ้นไป  ได้รับส่วนลด  ๒๐%  จากอัตราเข้าชม - รายบุคคล

           ♦ สำหรับสถาบันการศึกษา ที่ประสานการเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย  ๓ วัน คุณครูผู้ควบคุม

               ได้รับยกเว้นค่าเข้าชมอัตรา  ๒๐ : ๑  คือ  นักเรียน / นักศึกษา  ๒๐ ท่าน ยกเว้นค่าเข้าชม

                คุณครู  ๑  ท่าน  ส่วนคุณครูหรือผู้ติดตามนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น  ชำระตามส่วนลด

                ๒๐ %   จากอัตราเข้าชมรายบุคคล


การชำระค่าบัตรเข้าชม            

            
                กรุณาชำระค่าบัตรเข้าชมล่วงหน้าของคณะ  จำนวน  ๕๐%  โดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ บริษัท พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จำกัด  ธนาคารกสิกรไทย  สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ประเภทออมทรัพย์  
เลขที่  ๖๔๕-๒-๑๑๑๔๔-๔
              เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร หรือ ช่องทางอื่นให้พิพิธภัณฑ์ ฯ ทราบด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๓๔-๓๓๒๖๐๗, ๐๓๔-๓๓๒๑๐๙, ๐๙๐-๔๐๔-๐๓๐๔
                                 แฟกซ์ ๐๓๔-๓๓๒๐๖๑
                                 e-mail : thim1pr@gmail.com
                                 LineID : Thim1989 

                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------