โครงการอบรม “ยุวกวีศรีศิลป์” รุ่นที่ ๒๔
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย รับสมัครครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการอบรม “ยุวกวีศรีศิลป์” รุ่นที่ ๒๔ วันที่ ๒๒ – ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรอยสุนทรภู่ นิราศภูเขาทอง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นสถาบันทางศิลปะ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์  ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป  ดำเนินการก้าวสู่ปีที่  ๒๗ ได้จัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งท่านสุนทรภู่ และผลงานวรรณคดีเลื่องชื่อชุด  พระอภัยมณี  ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อยกย่องเกียรติคุณของท่านที่มีต่อวงการวรรณศิลป์และชาวไทยทั้งมวล
    เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  จัดโครงการอบรม “ยุวกวีศรีศิลป์”  ขึ้นเป็นครั้งแรก  และได้จัดอบรมเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปี  จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นรุ่นที่  ๒๔ เพื่อสืบทอดให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมทางภาษา สาขาวรรณศิลป์ของไทย และเป็นการสร้างนักกลอนรุ่นใหม่ ๆ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง  รัก  และหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญนี้ให้คงอยู่สืบไป
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๔-๓๓๒๐๖๑ , ๐๙๐-๔๐๔๐๓๐๔ และส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : thim1pr@gmail.com แฟกซ์ ๐๓๔-๓๓๒๐๖๑


ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 


 

Attachment :Post Date: 31 พฤษภาคม 2558