โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจัดการประกวดขับร้องเพลงหมู่ 20 คน ในบทเพลง “ต้นตระกูลไทย ” และ “ค่านิยม ๑๒ ประการ” ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑. รอบคัดเลือก เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒. รอบชิงชนะเลิศ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธ ทรงเป็น  “พ่อแห่งชาติ”  และ  ”ครูแห่งแผ่นดิน” 
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย,   ชมรม-อ่านพระธรรมใบไม้ในกำ,   น้ำพริก  นิตยา  บางลำพู,    ดร.ชินกร   ไกรลาศ   ศิลปินแห่งชาติ,    
ผอ.ยุพิน     ดุษิยามี   ประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม   ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชน  
และประชาชนทั่วไป  จัดโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ      
ประกวดขับร้องเพลง   “ต้นตระกูลไทย ”  และ  “ค่านิยม   ๑๒  ประการ”   เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  โดยทีมที่ชนะเลิศทั้ง    ๒   ประเภท  
จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติขับร้องเพลงในงานเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “๕  ธันวามหาราช”
ในวันศุกร์ที่  ๕   ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗     ณ    เวทีกลางท้องสนามหลวง    กรุงเทพมหานคร

Downlode โครงการ

Downlode ใบสมัคร

Attachment :
Post Date: 9 พฤศจิกายน 2557