ภาษาไทย | English
กำหนดกิจกรรม เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน (ประเทศกัมพูชา)
กิจกรรม เข้าใจไทย-เข้าใจเพื่อนอาเซียน (ประเทศกัมพูชา) ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 จัดโดย.. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

Asean Creative Forum  (เข้าใจไทย..เข้าใจเพื่อนอาเซียน) ในโครงการ Asean Creative School Network (ประเทศกัมพูชา)
"การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และอาเซียนศึกษา"
หัวข้อบรรยาย : ประเทศกัมพูชาในบริบทอาเซียน
บรรยายโดย  :  ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา ... ประธานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

Attachment :Post Date: 22 ธันวาคม 2556