ภาษาไทย | English
งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ๒๕๕๙
งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ๒๕๕๙ โดย หม่มหลวงปนันดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักงานยายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ...เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต.

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สนับสนุนจัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่รับปีวอก
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ประติมากรรมระดับโลก นำโดย นายสุธี   ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม, อำเภอนครชัยศรี, เทศบาลตำบลขุนแก้ว,  สโมสรโรตารีนครชัยศรี,   สโมสรไลออนส์สามพราน,  สถานศึกษา  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออก มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรมอันดีงาม ภายใต้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2559  ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้
สู่อนาคต”   ที่   พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  มาเป็นประธาน  พร้อมด้วย นายพัลลภ   สิงหเสนี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,   ผอ.ยุพิน  ดุษิยามี   ประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม,  พันเอกสุรศักดิ์  จินดาประสาน ที่ปรึกษากรมการสัตว์ทหารบก, นางสุจินดา   ชุณหชาคร ประธานชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม,นางฐิติรัตน์  เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, นายณรงค์ ปฐมกาญจนา   ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครปฐม,  นางสาวพิมพกานต์  พิพิธธนานันท์   ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม,  ผอ.วุฒิศักดิ์  
ศรีเสมาเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง), นายสมศักดิ์  เอี่ยมพินพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว,   และผู้มีเกียรติ    โดยมี   นายกฤษศักดิ์   ศรีเบญจโชติ,   นายสุรัตน์ ศรีเบญจโชติ รองประธานกรรมการฯ ให้การต้อนรับ
 
ภายในงานมีกิจกรรมวิชาการ   ความบันเทิง   การแสดง ชุด ต้นตระกูลไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงหมู่ และการแสดงจากสถานศึกษามากมาย  และการประกวดร้องเพลง   “วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม” ครั้งที่ 20 ชนะเลิศระดับประถมศึกษาได้แก่ ด,ญ. พิมพ์วลัญช์   ดุษฎีปรีชา,   รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  ด.ญ.กานต์สินี  วงศ์โสภา,   รองชนะเลิศ  อันดับ 2 ได้แก่  ด.ญ.มัชฌิมา  ขาวผ่อง, รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ได้แก่  ด.ญ.นันท์นภัส  พัฒนพลวิชญ์  และ ด.ช.จิรายุศ    ยิ้มละไม     ระดับมัธยมศึกษา  ชนะเลิศ   ได้แก่  ด.ญ.โกมลดา  สมีรักษ์,   รองชนะเลิศ  อันดับ 1   ได้แก่   
ด.ช.พลพล   เทพณรงค์,   รองชนะเลิศ  อันดับ 2   ได้แก่  ด.ญ.พิรชา  มนต์ณัฐธร,   รางวัลชมเชย  2   รางวัล  ได้แก่
ด.ญ.ณัฐฐิฐา    จิตหาญ  และ ด.ช.จิรายุ  บัวเนตร    ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  ครูชลธี  ธารทอง  ศิลปินแห่งชาติ  เป็นประธานกรรมการตัดสิน  และ อ.ปิติพงษ์ พินทุสมิต,  อ.ธนสรณ์ ชาลีงาม ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
 
และในโอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนากยกรัฐมนตรี ได้มอบโล่รางวัลเกียรติยศในการประกวด มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง ประจำปี 2559 ผู้ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม,  , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)  กรุงเทพฯ, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร  และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์  กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันวาดภาพ   ตอบปัญหา เกมความรู้ การเรียนรู้งานภูมิปัญญาท้องถิ่น จากหน่วยงานต่าง ๆ   พร้อมกับการแจกของขวัญ ของรางวัล ขนมเครื่องดื่มให้กับเด็ก ๆ  และที่สำคัญพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ  ได้เข้าชมหุ่นขี้ผึ้งฟรีตลอดวันPost Date: 3 พฤษภาคม 2559