ภาษาไทย | English
เกี่ยวกับเรา

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม

 
ประติมากรรมระดับโลก รูปหุ่นเหมือนจริง ดุจดั่งมีชีวิต
ขาดแต่เพียง...ลมหายใจเท่านั้น !


ประวัติความเป็นมา

 
   
  เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง
นำโดย   อาจารย์ดวงแก้ว   พิทยากรศิลป์     ในการสร้างสรรค์หุ่นขี้ผึ้งไทยตามแบบ
ของมาดามทรูโซ    แต่เนื่องจากการดำเนินงานสร้างหุ่นขี้ผึ้งต้องประสบปัญหามากมาย
  เช่น  สภาวะอากาศของประเทศไทยไม่เหมาะสมกับการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง   เนื่องจากมี
อุณหภูมิร้อน  ความชื้นสูง  รวมทั้งมีฝุ่นละอองมาก   โดยเฉพาะขี้ผึ้งเป็นวัสดุที่ไม่คงทน
ไม่คงสภาพ  สามารถเสื่อมสลายลง   ถึงแม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดี
แล้วก็ตาม  
อาจารย์ดวงแก้ว   ได้ใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าทดลองนานกว่า ๑๐ ปี  เพื่อค้นหาวัสดุอื่น
ที่จะนำมาแทนขี้ผึ้ง โดยวัสดุต้องมีความคงทนแข็งแรงทนทาน  ที่สำคัญจะต้องไม่ทำให้คุณลักษณะพิเศษของหุ่นขี้ผึ้งด้อยคุณภาพลงไป  จนสามารถสร้างหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่จาก  
"ไฟเบอร์กลาส"    ที่มีความคงทน  ประณีต  งดงามเหมือนคนจริงที่สุด  
รวมทั้งให้ความรู้สึกนุ่มนวล  สวยงามมากกว่าขี้ผึ้ง
 

อาจารย์ดวงแก้ว  พิทยากรศิลป์   ผู้สร้างสรรค์หุ่นขี้ผึ้ง
 
ถึงแม้จะประสบความสำเร็จในการสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสในระยะแรก
แต่ก็ยังประสบกับปัญหาในด้านการค้นคว้า  ทดลอง  รวมทั้งปัญหาทางด้านอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือ   ซึ่งไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาด   จำเป็นที่จะต้องออกแบบคิดสร้าง
ขึ้นมาเอง อีกทั้งระยะเวลาในการค้นคว้า จะต้องใช้ความพยายาม  และความอดทน
เป็นอย่างยิ่ง   ดังนั้นคณะผู้ร่วมงานจึงได้ลงความเห็นว่า สมควรที่จะสนับสนุนโครงการนี้
อย่างจริงจัง  โดยการทุ่มเททั้งสมอง กำลังเงิน กำลังกายและเวลาทั้งหมดให้กับผลงานชิ้นนี้ 

 
จนกระทั่ง อาจารย์ดวงแก้ว  สามารถคิดค้นวิธีการสร้างรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส
ให้มีลักษณะเหมือนคนจริงมากที่สุดสำเร็จเป็นรูปแรก คือ
หุ่นขี้ผึ้งรูปพระราชสังวราภิมณฑ์   (หลวงปู่โต๊ะ   อินทสุวณฺโณ)
วัดประดู่ฉิมพลี   กรุงเทพฯ
ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นในราว พ.ศ. ๒๕๒๕  และสร้างเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๒๗  
ใช้ระยะเวลาสร้างรวมทั้งสิ้น ๓ ปี  
หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการสร้างรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแล้ว  
คณะผู้ร่วมงานได้เล็งเห็นว่า   ผลงานชิ้นนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าขึ้นไป
อีกขั้นหนึ่ง   เพราะเป็นผลงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้  
ดังนั้นใน  พ.ศ. ๒๕๒๗  
คณะผู้ร่วมงานจึงได้วางโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสขึ้น    
ใช้ชื่อว่า...


พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  
( THAI  HUMAN  IMAGERY  MUSEUM )

 
 

อาคารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 

วัตถุประสงค์

               ความมุ่งหมายแรกของ  อาจารย์ดวงแก้ว  ในการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง   คือ  
ต้องการส่งเสริม  เผยแพร่    และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย  อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชน   โดยใช้หุ่นขี้ผึ้งเป็นสื่อ   แต่เมื่อมีการดำเนินการในรูปแบบ   "พิพิธภัณฑ์"    จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
 
๑.  เพื่ออนุรักษ์  ส่งเสริม  เผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรมไทย  และประเพณีไทย
๒.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา  ด้านประติมากรรม  และศิลปะแขนงต่าง ๆ
๓.  เพื่อเป็นสถานที่ทัศนศึกษาสำหรับนักเรียน   นักศึกษา   และผู้สนใจทั้ง
      ชาวไทย  และชาวต่างประเทศ